ติดต่อเรา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center

77/110 อาคารชุดราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 12

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel.02-255-9681

Mobile: 085-686-0400