Share |
Japanese Language Contest ครั้งที่ 2

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว(1 ปี – 2 ปี)
    คอร์สเรียนระยะยาวนี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนต่อวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, บัณฑิต-วิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำงานเกี่ยวกับบริษัทญี่ปุ่นไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในประเทศญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อที่จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N2 ผ่านและสามารถเข้าไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานบริษัทญี่ปุ่นได้(เปิดภาคเรียนเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม ควรแจ้งก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 6 เดือน)


โรงเรียนที่อยู่ในโตเกียว

002

003

โรงเรียนที่อยู่ในเกียวโต

004

โรงเรียนที่อยู่ในฟูกุโอกะ

005

 

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนคอร์สระยะยาว
  1. ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนดพร้อมติดรูปถ่าย)

 • 2. หนังสือสัญญา (แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนด ผู้ค้ำประกันกรอก)

 • 3. ใบประกาศนียบัตร, วุฒิบัตรการศึกษาหรือใบรับรองการจบการศึกษาชั้นสูงสุด (ฉบับจริง)(สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาให้ยื่นใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา)

 • 4. ใบรายงานผลการศึกษา

 • 5.
 • รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. 5 ใบ

 • 6. ประวัติส่วนตัว (แบบฟอร์มตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองกำหนด)

 • 7. สำเนาพาสปอร์ต (เฉพาะผู้ที่มีพาสปอร์ต ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่ใช้)

 • 8. เอกสารครอบครัวของผู้สมัคร (เช่นสำเน่าทะเบียนบ้าน สมาชิกในครอบครัว สำมะโนครัว)

 • 9. เอกสารความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N5 ขึ้นไป(สำเนาใบแสดงผลการผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือใบแสดงผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)

 • 10. เอกสารรับรองการทำงาน (หรือประวัติการทำงาน หากมี)
  11. เอกสารการทำผู้ค้ำประกัน (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันทั้งหมด)
  12. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (เอกสารแสดงความเป็นพ่อแม่ ฯลฯ)
  13. เอกสารแสดงยอดวงเงินในบัญชีในบัญชีฉบับจริง
  14. สำเนาสมุดบัญชี หรือเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงทรัพย์สิน
  15. เอกสารรับรองการทำงานของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ทำงานบริษัท ฯลฯ)
  16. เอกสารอนุญาตประกอบการของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้คำประกันมีกิจการเป็นของตัวเอง)

 

  เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นขอวีซ่าระยะยาว
 • 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

 • 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นระจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 1ชุด

 • 3.
 • รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ

 • 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ หรือ  ภาษาไทย 1ชุด

 • 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 •  
  • 6.
        - ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)

  •     - ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  • ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

  •     - ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
 • 7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

 • 8. เอกสารรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  •     - กรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ให้แสดงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1ชุด

  •     - กรณีที่มีผู้ที่พำนักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ในที่นี้เรียกว่าผู้เชิญ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาเตรียมหนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้เชิญดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองการเสียภาษี หรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร หรือสำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้ 1 ชุด
 • 9. หนังสือเชิญจากผู้เชิญ (กรุณาระบุเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple ด้วย)1 ชุด
 • 10. กำหนดการเดินทาง 1 ชุด
  (เอกสารข้อ 9 และข้อ 10 ไม่มีกำหนดรูปแบบ แต่สามารถดูได้จากลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมีตัวอย่างของเอกสารที่สามารถนำมาใช้ได้)

 • 11. ใบถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นของผู้เชิญ (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับจริง 1 ชุด

 • 12. บัตรใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว) ของผู้เชิญ สำเนาด้านหน้าและหลัง 1 ชุด 
  (กรณีผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะนักการทูตหรือข้าราชการ กรุณาสอบถามกับทางฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุลเป็นกรณีพิเศษ)

 • 13. เอกสารรับรองสถานภาพสมรสกับผู้เชิญ หรือเอกสารรับรองการเป็นบุตรของผู้เชิญ (เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

 

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2