Share |
สมัครเข้าร่วมเรียนคอร์สระยะสั้้นภาษาญี่ปุ่น

Short term Japanese Class in Tokyo

27 มิถุนายน 2557  (เข้าชมมาแล้ว 6490 ครั้ง)

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
สำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงหยุดยาวของประเทศตนเอง หรือท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อ ระยะเวลาในการเรียนที่สามารถกำหนดได้เองโดยเริ่มตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมทั้งค่าเล่าเรียนในราคาที่เหมาะสม ซึ่งรวมค่าหอพักไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังมีใบประกาศนียบัตรบัตรมอบให้หลังจากที่จบการศึกษาด้วย (ต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่า80%) ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น
แพ็คเกจเรียนระยะสั้น ราคา 125,000 เยน / 4 สัปดาห์ (ประมาณ 30,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  • - ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น 4 สัปดาห์ (จำนวน20วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
  • - ค่าหอพักนักเรียน (เป็นเวลา 30 วัน)

  • - อาหาร 2 มื้อต่อวัน(เช้า และเย็น) รับประทานที่ห้องอาหารของหอพัก (จันทร์-เสาร์ ไม่รวมวันอาทิตย์)
  • - ค่าไฟฟ้าและค่าอินเตอร์เน็ตในหอพัก (ระบบสายLAN)

  • - ค่าเช่าเครื่องนอน 1 ชุด ประกอบด้วย ฟุตง(ที่นอน) หมอน, ผ้าปูที่นอน,ผ้าห่ม

** จะมีการเก็บค่าบำรุงหอพักเพิ่มเติม 3,000 เยน เมื่อเดินทางไปถึงหอพัก
** หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทางเข้าพักหอ จะต้องมีการแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนเสมอ


เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับผู้สมัคร
• ใบสมัคร ของทางโรงเรียน (สามารถขอได้จาก J-Study Center)
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป
• สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
*วีซ่าที่ใช้สำหรับการไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น จะเป็นวีซ่าประเภทระยะสั้น (Temporary Visitor) เป็นวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยว, ศึกษาดูงาน, เยี่ยมญาติ ฯลฯ จึงพำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เพียง 90 วัน และไม่สามารถต่ออายุวีซ่า หรือ ทำงานพิเศษได้

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าระยะสั้น (Temporary Visitor)
• หนังสือเดินทาง (ในวันที่ยื่นขอวีซ่าต้องมีอายุใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน)
• ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ใบ (สามารถขอกับทาง J-Study หรือ Download ได้จากเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
• แบบสอบถามเพื่อการยืนยันขอวีซ่า (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1 ใบ
• รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ
• ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง 1 ชุด
**กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด
(ให้ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักผ่อน)
**ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
**ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
**ในกรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

• ผู้เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
• สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ)ฉบับจริงและสำเนา ทุกหน้า 1 ชุด
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเทียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตรา เงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่น ขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

 


คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น