บรรยากาศไทยๆในญี่ปุ่น

บรรยากาศไทยๆในญี่ปุ่น

ทันข่าวญี่ปุ่น 25 สิงหาคม 2560

 

 

วัดนิตไทจิ จ.ไอจิ
ก่อตั้งขึ้นจากการที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ประเทศญี่ปุ่น แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดนิสเซนจิ (วัดสยาม-ญี่ปุ่น) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น วัดนิตไทจิ (วัดไทย-ญี่ปุ่น) นับเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์พิเศษคือมีการรวมนิกายต่างๆเข้าด้วยกัน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

วัดโคโตะกุอิน จ.คานางาวะ
วัดสำคัญที่มีพระพุทธรูปหล่อสำริดขนาดใหญ่ “ไดบุทสึ” ปัจจุบันมีต้นสนที่พระบรมราชวงศ์ของไทยได้ปลูกไว้เป็นที่ระลึกถึง 3 ต้นด้วยกัน ผู้ที่ทรงปลูก ได้แก่ 1.สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2445 2.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2474 3.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2530

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

วัดชินชู เซนโคจิ จ.นากาโนะ
เมื่อปี พ.ศ.2480 ประเทศไทยได้มอบพระพุทธรูปปางมารวิชัยให้แก่ประเทศญี่ปุ่นในสมัยที่พระมิตกรรมรักษา ดำรงตำแหน่งอัครราชทูต โดยนำไปประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย-ญี่ปุ่น

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.จิบะ
เป็นวัดพระสงฆ์ไทยแห่งแรกในญี่ปุ่น และได้จัดสร้างอุโบสถตามแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยประกอบพิธีผูกพัธสีมาและฝังลูกนิมิตเมื่อปี พ.ศ. 2548 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกำลังศรัทธาของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ บำเพ็ญกุศล และเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ศาลาไทย ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว
จัดสร้างโดยฝ่ายไทยและมอบให้แก่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น สวนอุเอโนะ เป็นสถานที่ที่มีความหมายยิ่งต่อความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ที่มีสัญลักษณ์ประจำชาติไทยทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ ช้างไทย ศาลาไทย และต้นราชพฤกษ์ รวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ที่มา: หนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น 2550

花火 [Hanabi]

ความหมาย : ดอกไม้ไฟ