Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

เปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 1/2016

5 มกราคม 2559 (เข้าชมมาแล้ว 1192 ครั้ง)

 

เปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 1/2016

รับสมัคร : วันที่ 15 ก.พ. - 11 มี.ค. 2559

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

 

 

วัตถุประสงค์

1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น) เพื่อวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ

โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา

2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)

และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

หลักฐาน รูปถ่าย 1”  3  ใบ

 

ค่าสมัครสอบ

-  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 369 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

-  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 389 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 บาท ค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ojsat.or.th/main/2010-01-18-11-45-57/1362-news20151230

ที่มา : http://www.ojsat.or.th/main/2010-01-18-11-45-57/1362-news20151230