Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan

17 กันยายน 2558 (เข้าชมมาแล้ว 1304 ครั้ง)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

 

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2559 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559  (ของปีการศึกษา 2558) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1.3 มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

1.4 สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N 5 (4 เดิม)

 

 

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4x3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง

2.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.4 เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

2.5 เอกสารรับรองจากสถานศึกษา

2.6 ใบรับรองแพทย์

2.7 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส)

 

 

3. ประเภทของทุน

3.1 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 50,000 เยนต่อเดือน

● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน

● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)

● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน

● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 50,000 เยน (หรือ 600,000 เยนต่อปี)

 

3.2 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 30,000 เยนต่อเดือน

● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)

● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน ●และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 30,000 เยน (หรือ 360,000 เยนต่อปี)

(มหาวิทยาลัย Nanzan จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมอบทุนประเภทใดให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

 

 

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

หลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุน   มีการนัดสอบสัมภาษณ์ และอื่นๆ

 

** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

 

 

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2558

ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)

โทร. 02-357-1241-5

ที่มา : http://www.ojsat.or.th/main/2010-01-18-11-45-57/1311-news240858-2